ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ KAI ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ GDPR

Αναγνωρίζοντας τη θεμελιώδη σημασία της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η ‘Mediwell Care & Beauty Clinic’ της Ιατρού Έλενας Μπαλτζάκη που εδρεύει στην Γλυφάδα (οδός Μεταξά 46Β, τηλ. 210 8983541) σέβεται την ιδιωτικότητα των πελατών, των ασθενών και των επισκεπτών της.

Για τον λόγο αυτό λειτουργεί με υπευθυνότητα και αυστηρότητα σύμφωνα με την ακόλουθη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο των ιατρικών υπηρεσιών που προσφέρει και συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία, με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και με τον Γενικό Κανονισμό ΕΕ 679/2016 για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR).

Ως υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που χορηγούνται στη Mediwell Care & Beauty Clinic έχει οριστεί η Ιατρός Έλενα Μπαλτζάκη. 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (ΓΚΠΔ ή GDPR) αλλά και την ισχύουσα σχετική ελληνική νομοθεσία, σας ενημερώνει σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται η Mediwell Care & Beauty Clinic, τη νομική βάση για την επεξεργασία τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας τους, τον τρόπο που χρησιμοποιούνται και προστατεύονται, τις δυνατότητες και τα δικαιώματα που έχετε με βάση το πιο πάνω νομικό πλαίσιο. 

Η Mediwell Care & Beauty Clinic δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα κάθε φορά που τα παρέχετε στο ιατρείο μας, καθώς και όταν χρησιμοποιείτε το mediwell.gr και να σας ενημερώνει για όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του νέου GDPR που εφαρμόζεται από την 25η Μαΐου 2018 σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε κάθε περίπτωση, επιπλέον, τα δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Ιατρός στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων της, τηρούνται αυστηρά με απόλυτη εχεμύθεια, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ιατρικό Απόρρητο).

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που παρέχει σε οποιοδήποτε πρόσωπο, ασθενή, πελάτη λαμβάνει ή ενδιαφέρεται να λάβει υπηρεσίες από τη ‘Mediwell Care & Beauty Clinic’, ακριβή και εμπεριστατωμένη σχετική πληροφόρηση, ενδέχεται να τροποποιείται κατά διαστήματα οποτεδήποτε προκειμένου να είναι πάντοτε ενημερωμένη και σύμφωνη με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα: mediwell.gr προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές. 

 1. Τι είναι γενικώς τα προσωπικά δεδομένα;

Απλά προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε εσάς, ή μπορεί να αποδοθεί σε εσάς. Τέτοια στοιχεία αποτελούν για παράδειγμα το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, καθώς και το e-mail.

Επιπλέον προσωπικά δεδομένα αποτελούν και ορισμένα τεχνικά δεδομένα που σας αφορούν, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP σας ή οι ιστοσελίδες από τις οποίες εισήλθατε στο site μας κ.α.

Περαιτέρω, ως Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων (ευαίσθητα δεδομένα) αντιμετωπίζονται ενδεικτικά τα στοιχεία που αφορούν την κατάσταση της υγείας σας, της σεξουαλικής σας ζωής, καθώς και τις θρησκευτικές ή πολιτικές σας πεποιθήσεις.

 1. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγει η Mediwell Care & Beauty Clinic και για ποιον σκοπό; 

Η Mediwell Care & Beauty Clinic συλλέγει και επεξεργάζεται μόνον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο δόθηκαν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό αυτό και αφού προηγουμένως έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας. Ειδικότερα:

Δεδομένα των ασθενών μας
Το Ιατρείο μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα τα οποία οι ίδιοι οι ασθενείς μας παρέχουν ή σε ορισμένες περιπτώσεις μας διαβιβάζουν ιατρικά και διαγνωστικά κέντρα, κατόπιν προηγούμενης εντολής και συνεννόησης με τους ίδιους τους ασθενείς. Τα εν λόγω δεδομένα, ως επί το πλείστον, σχετίζονται με την κατάσταση της υγείας των ασθενών (πχ πλήρες ιατρικό ιστορικό, ιατρικές εξετάσεις, στοιχεία φαρμακευτικών αγωγών, γενετικά δεδομένα, φωτογραφικές αποτυπώσεις της πορείας των θεραπειών τους κ.α).

Επιπλέον, προ της επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων, οι ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε κάποια εξειδικευμένη ιατρική πράξη, ενημερώνονται σχετικά από την Ιατρό σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε θεραπείας αλλά και τις ενδεχόμενες παρενέργειες. Σε κάθε περίπτωση, κατά πάγια πρακτική της Mediwell Care & Beauty Clinic, οι ασθενείς ενημερώνονται αναλυτικά σχετικά με τον τρόπο και τους σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων τους.

Σημειώνεται επίσης, ότι ιδίως στην περίπτωση των ευαίσθητων δεδομένων, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής περίθαλψης ή θεραπείας. Ζητείται δε η έγγραφη επιβεβαίωση από τους ασθενείς σχετικά με την λήψη της εν λόγω ενημέρωσης.

Επί ανηλίκων τέκνων, είναι απαραίτητη η γνώση ή/και συναίνεση του γονέα/ κηδεμόνα που ασκεί τη γονική μέριμνα πριν την διενέργεια οποιασδήποτε θεραπείας. Σε καμία περίπτωση τα δεδομένα των ασθενών δεν καθίστανται δημοσίως γνωστά, ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν ο ίδιος ο ασθενής παράσχει την συγκατάθεσή του ή πάντως σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 5 της παρούσας και στα άρθρα 6 και 9 του Κανονισμού.

Τα δεδομένα των ασθενών τηρούνται σε προσωπικό ιατρικό αρχείο της Ιατρού, προστατευόμενο με ισχυρά μέτρα ασφαλείας, στο οποίο δύναται να έχει πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό, με ατομικούς κωδικούς.

Περιήγηση στο Διαδικτυακό Τόπο – Cookies
Για την πλοήγησή σας στο mediwell.gr μας δεν απαιτείται η εγγραφή σας, οπότε και η απευθείας χορήγηση εκ μέρους σας σε εμάς προσωπικών σας δεδομένων ή άλλων πληροφοριών που σας αφορούν. Ωστόσο το Ιατρείο κατά την πλοήγησή σας στο mediwell.gr και τη συναλλαγή σας με εμάς μέσω των υπηρεσιών μας, συλλέγει προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες για εσάς μέσω δικών μας Cookies (First Party Cookies) ή και τρίτων με τους οποίους συνεργαζόμαστε (Third Party Cookies).

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή προσωρινά και μεταδίδονται στον server μας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Κανένα αρχείο Cookie δεν συλλέγει πληροφορίες και δεν λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας.

Τα στοιχεία που συλλέγουν τα Cookies για τους παραπάνω σκοπούς μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, τις τοποθεσίες που επισκέπτεστε και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξετε μέσω του mediwell.gr, τα προϊόντα και τις διαφημίσεις που βλέπετε, την IP διεύθυνση της συσκευής σας και γενικά δημογραφικά στοιχεία για εσάς όπως φύλο, ηλικία, τόπο διαμονή.

Επιπλέον, χρησιμοποιούνται από εμάς για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης, στατιστικούς σκοπούς, για σκοπούς έρευνας αγοράς με σκοπό τη βελτιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του διαδικτυακού τόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των χρηστών.

Με την περιήγησή σας στο mediwell.gr συναινείτε στην επεξεργασία από την Mediwell Care & Beauty Clinic των πληροφοριών που συλλέγει από εσάς με τη χρήση των Cookies. Μπορείτε πάντοτε να επεξεργαστείτε τις προτιμήσεις σας μέσω των ειδικών ρυθμίσεων του site μας για τα Cookies, ωστόσο ενδεχομένως ορισμένα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας να μην λειτουργούν πλήρως. 

Επίσης, χρησιμοποιούμε το Google Analytics και το Facebook Pixel για να παρατηρήσουμε τη δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο.

Παρόλο που το Google Analytics καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Το Google Analytics καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, ωστόσο η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση στα εν λόγω στοιχεία.

Εγγραφή στην υπηρεσία Newsletter
Δεν θα σας στείλουμε οποιοδήποτε Newsletter, για το σκοπό διαφήμισης ή προώθησης των υπηρεσιών και προϊόντων μας, εάν δεν επιλέξετε εσείς να κάνετε εγγραφή στην υπηρεσία Newsletter μας.

Εάν εγγραφείτε, η Mediwell Care & Beauty Clinic θα συλλέξει τη διεύθυνση στην οποία επιθυμείτε να λαμβάνετε το διαφημιστικό υλικό (π.χ. τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/e-mail σας ή/και το κινητό σας τηλέφωνο ή/και το όνομα χρήστη λογαριασμού facebook, instagram) και θα σας αποστέλλει ενημερωτικό – διαφημιστικό υλικό αναφορικά με νέες θεραπείες και τυχόν προσφορές.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα Newsletter μας και εν γένει διαφημιστικό υλικό, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε τη διαγραφή σας από τη λίστα των αποδεκτών, είτε σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στα ηλεκτρονικά Newsletter, είτε στέλνοντας το σχετικό αίτημα στη διεύθυνση info@mediwell.gr.

Δεδομένα των εργαζομένων και συνεργατών μας
Η Mediwell Care & Beauty Clinic συλλέγει προσωπικές πληροφορίες από υποψηφίους που αναζητούν εργασία, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών στοιχείων επικοινωνίας, επαγγελματικών προσόντων και προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας, με σκοπό να μπορούμε να λάβουμε αποφάσεις πρόσληψης, έχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Μετά την πρόσληψη των εργαζομένων, συλλέγουμε πληροφορίες για αυτούς στα πλαίσια της συμβατικής μας σχέσης και για σκοπούς που σχετίζονται με αυτήν, όπως για την αξιολόγηση των επιδόσεών τους, για την εκτέλεση της μισθοδοσίας τους ή για φορολογικούς σκοπούς. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται και αποθηκεύονται σε ασφαλή εταιρική βάση δεδομένων, στην οποία έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα.

Επίσης, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε παρόμοιες πληροφορίες σχετικά με ελεύθερους επαγγελματίες, συμβούλους και άλλα τρίτα μέρη που συνεργάζονται με τη Mediwell Care & Beauty Clinic για την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών σε αυτήν.

Η Mediwell Care & Beauty Clinic επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, ενδεικτικά για τους κατωτέρω αναγραφόμενους σκοπούς:

 • Για την εκτέλεση των συμβατικών της υποχρεώσεων προς εσάς και συγκεκριμένα την παροχή ιατρικών υπηρεσιών είτε για λόγους αποκατάστασης ή/και πρόληψης προβλήματος της υγείας είτε για λόγους αισθητικής, ιατρικής διάγνωσης ή/και θεραπείας.
 • Για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών προς εσάς.
 • Για την κάθε είδους επικοινωνία μας μαζί σας για την ενημέρωσή σας στα πλαίσια των παρεχομένων υπηρεσιών του (συμπεριλαμβανομένης και τηλεφωνικής κλήσης, απoστολής μηνύματος sms, αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενημέρωσή σας σχετικά με νέες υπηρεσίες, για την υπενθύμιση, επιβεβαίωση ραντεβού ή/και επανελέγχου).
 • Για την αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων σας για θέση εργασίας στις εγκαταστάσεις της Mediwell Care & Beauty Clinic, για την οποία υποβάλατε αίτηση και βιογραφικό και για λόγους επικοινωνίας μαζί σας για το σκοπό αυτό.
 • Για την εν γένει συμμόρφωση της Mediwell Care & Beauty Clinic με τις έννομες υποχρεώσεις της και δη με την ισχύουσα φορολογική, ασφαλιστική, εργατική νομοθεσία, τους ισχύοντες νόμους για την υγεία, την παροχή των υπηρεσιών της και τις εν γένει νόμιμες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένης και της βασικής υποχρέωσής της περί τήρησης ιατρικού αρχείου (αρ. 14 ΚΙΔ), τήρηση αρχείου επεξεργασίας δεδομένων υγείας (αρ. 30 ΓΚΠΔ).
 • Για τη συμμόρφωση της Mediwell Care & Beauty Clinic με τις νομικές διαδικασίες και δικαστικές αποφάσεις, για να απαντά σε αιτήματα από δημόσιες και κρατικές υπηρεσίες και αρχές κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας τους.
 • Για την εκπλήρωση του εννόμου συμφέροντός της.
 • Για την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων και αξιώσεών της προκειμένου να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντά της ή των συνεργατών της και προκειμένου να διασφαλίσει τα δικαιώματα, το ιδιωτικό απόρρητο, την ασφάλεια ή τα περιουσιακά της στοιχεία και των συνεργατών της, των δικών σας νομίμων αξιώσεων ή δικαιωμάτων σας, ή άλλων ατόμων.
 1. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν

Η επεξεργασία από τη Mediwell Care & Beauty Clinic των απλών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών που σας αφορούν, γίνεται στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων προς εσάς και δη την παροχή των υπηρεσιών της προς εσάς και βασίζεται:

 • στην με θετική ενέργεια, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα οποτεδήποτε.
 • στη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης παροχής των υπηρεσιών μεταξύ εσάς και της Mediwell Care & Beauty Clinic.
 • σε αίτημά σας όταν επισκέπτεστε τους χώρους των εγκαταστάσεων της Mediwell Care & Beauty Clinic για να λάβετε ενημερωτικές πληροφορίες για τις παρεχόμενες  υπηρεσίες.
 • στην νόμιμη υποχρέωση της Mediwell Care & Beauty Clinic κατά την παροχή των υπηρεσιών της προς εσάς και για τη συμμόρφωσή της προς την ισχύουσα εθνική /ή και ευρωπαϊκή νομοθεσία και την εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεών της προς τις δημόσιες/κρατικές υπηρεσίες και αρχές.
 • στο έννομο συμφέρον της κατά την παροχή των υπηρεσιών της, για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεών της.

Ποτέ δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας χωρίς αυτή η επεξεργασία να είναι απαραίτητη και να βασίζεται είτε 1) στον σκοπό ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής περίθαλψης ή θεραπείας, σχετικά με την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων, είτε 2) στα έννομα συμφέροντά μας για διατήρηση της σχέσης μας μαζί σας ως ασθενείς – πελάτες μας, είτε 3) στη συγκατάθεσή σας, κυρίως για διαφημιστικούς σκοπούς σχετικά με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα που πωλεί η Mediwell Care & Beauty Clinic, αλλά και για τη λήψη επικοινωνιών εκ μέρους μας σχετικά με την παροχή υπηρεσιών τις οποίες έχετε ήδη ζητήσει από εμάς (πχ επιβεβαίωση ραντεβού).

Η Mediwell Care & Beauty Clinic σε καμία περίπτωση δεν θα λάβει από εσάς περισσότερα προσωπικά δεδομένα από τα απαραίτητα για τον κάθε σκοπό που τα συλλέγει, ούτε και θα γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας σε τρίτους, εκτός και αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την εκτέλεση εκ μέρους μας κάποιας υπηρεσίας, την παροχή της οποίας έχετε ζητήσει και σχετίζεται με τη μεταξύ μας σύμβαση ή η επεξεργασία από τρίτον είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας (πχ. διενέργεια πιστωτικού ελέγχου) ή αν έχετε δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας, ή/και όταν ο νόμος το επιτάσσει (πχ προς εκτέλεση κάποιας δικαστικής απόφασης, εισαγγελικής παραγγελίας κτλ.).

Επίσης, η Mediwell Care & Beauty Clinic δεν πωλεί, μισθώνει ή μεταβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων, καθώς και δεν συλλέγει ούτε εν γένει επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανήλικων παιδιών, εκτός εάν έχει τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση των γονέων τους.

 1. Χρόνος διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν

Τα δεδομένα σας διατηρούνται για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για να εκπληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο συλλέχθηκαν ή όπως απαιτείται από τον νόμο. Οι πληροφορίες που μας παρέχετε δύναται να αρχειοθετηθούν ή να φυλαχθούν περιοδικά, σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες ασφαλείας μας, και διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον κάθε σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, εκτός αν ο νόμος απαιτεί να τα διατηρούμε για μεγαλύτερο διάστημα ή να τα διαγράψουμε σε συντομότερο, ή εκτός εάν ασκήσετε το δικαίωμά σας για διαγραφή ή περιορισμό των δεδομένων σας (όπου αυτό επιτρέπεται).

Παραδείγματος χάριν, το ιατρικό αρχείο, σύμφωνα με τον νόμο, πρέπει να τηρείται για δέκα (10) έως είκοσι (20) έτη από την τελευταία επίσκεψη του κάθε ασθενή. Επιπλέον, θα τηρούμε τα βιογραφικά σημειώματα που λαμβάνουμε, χωρίς τελικά να προχωρήσουμε σε πρόσληψη του ενδιαφερομένου, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ενδεικτικά, τέλος, σύμφωνα με την Οδηγία 1/2011 της Εθνικής Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα αρχεία καταγραφών από κάμερες ασφαλείας που είναι νομίμως εγκατεστημένες στα γραφεία ή τα καταστήματά μας θα πρέπει να φυλάσσονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το σκοπό για τον οποίο τυγχάνουν επεξεργασίας.

Εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από το νόμο ή αν είναι απαραίτητο σε περιπτώσεις που παρατηρήθηκε κάποιο περιστατικό παραβίασης, τα αρχεία αυτά καταστρέφονται κάθε 15 εργάσιμες ημέρες.

 1. Ποιοί είναι οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, γίνεται από ειδικά εξουσιοδοτημένο συνεργαζόμενο προσωπικό της Mediwell Care & Beauty Clinic, μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών ή/και χειρόγραφα είτε – κατ’ εντολή και για λογαριασμό της – από εξωτερικούς συνεργάτες που θα ενεργούν ως «εκτελούντες την επεξεργασία» (ενδεικτικά αναφέρονται οικονομικοί σύμβουλοι – λογιστές, νομικοί σύμβουλοι κ.λ.π. καθώς και συνεργαζόμενα εξωτερικά διαγνωστικά εργαστήρια για διενέργεια ή επιβεβαίωση εξετάσεων), οι οποίοι όμως έχουν δεσμευτεί απέναντι της Mediwell Care & Beauty Clinic με σύμβαση για την τήρηση εμπιστευτικότητας, εχεμύθειας και για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και μόνον για τους σκοπούς που έχουν παρασχεθεί.

Η Mediwell Care & Beauty Clinic εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λ.π. των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (πλην όσων αναφέρονται πιο πάνω στην παρούσα) παρά μόνον αν αυτό επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία και απαιτείται να γίνει προς δημόσιους/δικαστικούς/ελεγκτικούς φορείς και αρχές. Σε κάθε διαβίβαση για την κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Mediwell Care & Beauty Clinic επεξεργασία, λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν οι προϋποθέσεις για νόμιμη προσήκουσα επεξεργασία τους.

Η Mediwell Care & Beauty Clinic δεν πωλεί, δεν νοικιάζει και δεν ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία, ούτε θα το κάνει στο μέλλον. Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε (μοιραστούμε, αποστείλουμε, ή άλλως διαθέσουμε) τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σε τρίτους (ιδίως συνεργάτες, ιατρούς), αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από το σκοπό της διαβίβασης. 

Επιπλέον, τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, όπου τηρούνται όλες οι απαιτήσεις ασφαλείας. Κατά κανόνα δεν διαβιβάζουμε δεδομένα εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ, σε περίπτωση δε που αυτό χρειαστεί (π.χ. προς την Google), η διαβίβαση θα γίνεται μόνο σύμφωνα με διεθνείς απαιτήσεις ασφαλείας και με γνώμονα την μέγιστη προστασία των δεδομένων σας.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου μας δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, οι εργαζόμενοι της Mediwell Care & Beauty Clinic που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες σας είναι συγκεκριμένοι και κατάλληλα εκπαιδευμένοι, ενώ η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα δεδομένα σας απαγορεύεται.

Ειδικότερα ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας ιδίως σύμφωνα με τα κατωτέρω:

 • Στη Google και το Facebook, σύμφωνα με όσα αναφέραμε ήδη ανωτέρω, ιδίως για τη χρήση των υπηρεσιών Google Analytics και Facebook Pixel. Και οι δύο αυτοί φορείς έχουν την έδρα τους στις ΗΠΑ και είναι σύμφωνοι με την σχετική διακρατική συμφωνία, γνωστή ως EU-U.S Privacy Shield.
 • Σε συνεργάτες ιατρούς για την διενέργεια εξειδικευμένων και απαραίτητων ιατρικών πράξεων.
 • Σε εξωτερικούς συμβούλους (όπως δικηγόροι, λογιστές). -Σε τυχόν συνεργαζόμενες με το Ιατρείο επιχειρήσεις (π.χ. ιατρικά εργαστήρια ή διαγνωστικά κέντρα).
 • Σε διαφημιστικές εταιρείες και εν γένει παρόχους διαφημιστικών υπηρεσιών.
 • Σε service providers για τη φιλοξενία της βάσης δεδομένων των πελατών μας, και την εν γένει τεχνική υποστήριξη και διαχείριση του συνόλου των συστημάτων μας.
 • Σε παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας των δεδομένων.
 1. Εγγυήσεις και μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία των δεδομένων σας

Όταν δίνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν στη Mediwell Care & Beauty Clinic, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται με ασφάλεια. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε, σε διαρκή βάση.

Περιορίζουμε την πρόσβαση στα απολύτως αναγκαία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και σε εκείνους μόνο τους συνεργάτες που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα σας αυτά, προκειμένου να παρέχει η Mediwell Care & Beauty Clinic τις υπηρεσίες της σε εσάς. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους συνεργάτες μας και το συνεργαζόμενο προσωπικό ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και δεσμεύουμε αυτό με συμβάσεις εμπιστευτικότητας, εχεμύθειας και τήρησης απορρήτου των πληροφοριών που λαμβάνουν γνώση λόγω της παροχής των υπηρεσιών της προς εσάς.

Μεταξύ άλλων, η Mediwell Care & Beauty Clinic έχει εφαρμόσει τα παρακάτω κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:

 • Χρήση διακομιστών (server) που βρίσκονται σε χώρους με διαβαθμισμένη και περιορισμένη πρόσβαση και υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους.
 • Χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές συμμορφωμένα με τον ΓΚΠΔ, που έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους.
 • Μέτρα επιχειρηματικής συνέχειας.
 • Αποθήκευση και διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (τόσο των απλών όσο και των ειδικών κατηγοριών- ευαίσθητα) είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή, σε ειδικό αποθηκευτικό χώρο, προστατευμένο και ασφαλή, στον οποίο δεν υπάρχει πρόσβαση ατόμων χωρίς εξουσιοδότηση.
 • Κωδικοποίηση, Κρυπτογράφηση  δεδομένων.
 • Συνεχής προσαρμογή και επικαιροποίηση της λειτουργίας των διαδικασιών και συστημάτων του.
 1. Τα δικαιώματά σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο του ΓΚΠΔ:

 • Δικαίωμα πρόσβασης – Δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες για το εάν γίνεται επεξεργασία δεδομένων και δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά. Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία αυτή (ποιος, για ποιο σκοπό, παραλήπτες, περίοδος διατήρησης κ.λπ.).
 • Δικαίωμα στη διόρθωση – Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών πληροφοριών.
 • Δικαίωμα διαγραφής (Δικαίωμα στη λήθη) – Δικαίωμα να ζητείται η διαγραφή οποιωνδήποτε δεδομένων που αφορούν το υποκείμενο υπό ορισμένες προϋποθέσεις και εφ’ όσον αυτό δεν προσκρούει σε άλλη διάταξη νόμου (δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα, ανάκληση συγκατάθεσης, δεδομένα που έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία).
 • Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας – όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων, η επεξεργασία είναι παράνομη, τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιταχθεί στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων – Δικαίωμα αίτησης διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, εφόσον αυτό δεν προσκρούει σε άλλη απαγορευτική διάταξη νόμου (π.χ. ιατρικό απόρρητο).
 • Δικαίωμα να απευθύνεστε ενώπιον της ΑΠΔΠΧ για κάθε ζήτημα που άπτεται της αρμοδιότητάς της σε σχέση με την άνω περιγραφείσα επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορά.

Δεσμευόμαστε να σας παρέχουμε τη δυνατότητα να ασκήσετε όλα τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με τον GDPR, σχετικά με τα δεδομένα σας που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, όπως το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης, ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, περιορισμού ή διακοπής του μάρκετινγκ και παροχής αντιγράφου των δεδομένων σας που τηρούμε σε ψηφιακή μορφή (π.χ. pdf) σε εσάς ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών που τυχόν μας υποδείξετε. Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια αρχή. 

Ειδικότερα, ενδεικτικά, κατόπιν αιτήματός σας, θα:
• σας χορηγούμε πρόσβαση σε αντίγραφα προσωπικών δεδομένων σας, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος
• διορθώνουμε τις προσωπικές πληροφορίες, όταν είναι ανακριβείς
• αποσύρουμε προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών, κ.α.

Μπορείτε να ασκήσετε τα άνω δικαιώματά σας κατόπιν υποβολής εκ μέρους σας σχετικής έγγραφης αίτησης προς την Ιατρό Έλενα Μπαλτζάκη, η οποία οφείλει να σας απαντήσει χωρίς επιβάρυνσή σας και εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε αίτημα για δωρεάν πρόσβαση στα δεδομένα σας, ωστόσο ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων που η Mediwell Care & Beauty Clinic τηρεί για εσάς, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να καλύψετε μέρος του κόστους μας.

 1. Συνέπειες μη παροχής δεδομένων σας 

Η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, είναι απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών του άνω ιατρού προς εσάς και την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, ως εκ τούτου, σε περίπτωση άρνησής σας, για την παροχή τους από εσάς, δεν θα μπορεί ο άνω ιατρός να σας παρέχει τις υπηρεσίες του.

 1. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, στέλνοντας email στο info@mediwell.gr ή να επικοινωνήσετε με την Ιατρό Έλενα Μπαλτζάκη  στο τηλ. 210 8983541. Στις εγκαταστάσεις της Mediwell Care & Beauty Clinic λειτουργεί Τμήμα για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα στο οποίο μπορείτε να απευθύνεστε για την άσκηση των δικαιωμάτων σας είτε στέλνοντας email στη διεύθυνση dpo@mediwell.gr είτε στέλνοντας επιστολή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Μεταξά 46Β, 16674 Γλυφάδα, υπόψιν του Τμήματος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 1. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου

H Mediwell Care & Beauty Clinic διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να επικαιροποιεί την παρούσα πολιτική απορρήτου, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην ιστοσελίδα της. Μπορεί να στέλνει περιοδικά email προκειμένου να σας υπενθυμίζει τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας πολιτικής, αλλά θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα αυτή συχνά, για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.